Regulamin

§ 1. postanowienia ogólne

1. Przewóz przesyłek – świadczone przez KASTOM KATARZYNA WITALIS usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe Dz.U. nr 50,poz.601 z 2000 r. tekst jednolity, nie stanowiące usługi pocztowej.

2. Przesyłka – paczki, pakunki, koperty, pojemniki lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego. 

3. List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.

4. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy. 

5. Odbiorca – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.

§ 2. Przedmioty wyłączone z usługi

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:

 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

2. Ponadto KASTOM KATARZYNA WITALIS nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

 • zawierających narkotyki, dopalacze lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,
 • certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień KASTOM KATARZYNA WITALIS  może odmówić wykonania usługi. 

4. Nadawca ponosi wobec KASTOM KATARZYNA WITALIS  i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia przez Nadawcę postanowień § 2 niniejszego Regulaminu.

5. KASTOM KATARZYNA WITALIS może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§ 3. przygotowanie do wysyłki

1. Nadawca jest obowiązany oddać KASTOM KATARZYNA WITALIS  przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. Nadawca jest obowiązany oddać KASTOM KATARZYNA WITALIS  w opakowaniu, które powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”.

W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.

3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 4. warunki  nie  spełniające wymogów

Przesyłkę nie spełniającą warunków wymienionych w § 3 KASTOM KATARZYNA WITALIS może przyjąć do przewozu tylko po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • a) tak opakowana przesyłka nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla innych przesyłek;
 • b) tak opakowana przesyłka nie stanowi dla KASTOM KATARZYNA WITALIS zbyt uciążliwego przedmiotu obrotu, w szczególności nie jest prawdopodobne, aby opakowanie i zawartość przesyłki uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
 • c) Nadawca przesyłki która nie spełnia warunków określonych w § 3 KASTOM KATARZYNA WITALIS  złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki ponosi Nadawca.

§ 5. odpowiedzialność

1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy. 

2. KASTOM KATARZYNA WITALIS  może zwolnić Nadawcę z obowiązku opisanego w ust. 1 na podstawie pisemnego oświadczenia Nadawcy, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia przesyłki.

§ 6. przyjęcie przesyłki

1. Przyjęcie przez KASTOM KATARZYNA WITALIS  przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§ 7. uszkodzenie przesyłki

1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki KURIER obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina  doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i KURIERA) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania.

§ 8. dokumentacja

1. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta oraz dokonaniu płatności, KASTOM KATARZYNA WITALIS wysyła zlecenie realizacji usługi do Przewoźnika.

2. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia oraz list przewozowy. Klient jest zobowiązany do wydrukowania otrzymanych dokumentów, oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę.

3.    W razie wysyłania przesyłek wielopaczkowych (kilku paczek lub przesyłek paletowych do jednego odbiorcy) Klient zobowiązany jest do wydrukowania lub wypisania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.    W przypadku nadania przesyłek “za pobraniem” (COD) Przewoźnik zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy podany w liście przewozowym.

§ 9. Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

1.    Odpowiedzialność KASTOM KATARZYNA WITALIS  ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

2.    Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail podany podczas składania zamówienia lub telefonicznie.

3.    KASTOM KATARZYNA WITALIS  nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.

4.    Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane Przewoźnikowi. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient będzie informowany na bieżąco.

5.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, podany w formularzu.

6.    KASTOM KATARZYNA WITALIS oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy, a w szczególności jeśli:

 • przesyłka została błędnie zaadresowana,
 • adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
 • zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym,
 • waga (faktyczna lub objętościowa) przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu,
 • odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania).

§ 10.  Cennik i warunki płatności

1.    Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta Operator naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.

2.    Operator dopuszcza możliwość regulowania płatności przelewem po otrzymaniu faktury – dla stałych klientów po podpisaniu stosownej umowy.

3.    Operator ma prawo zmiany cennika w dowolnym momencie. O zmianie cennika Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres

wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.

4.    Operator wystawia fakturę za wykonane usługi.

5.    Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia.

Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiązuje od 01.03.2011r.

2.    Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo przez niniejszy Regulamin, Strony ustalą w konkretnej umowie.

3.    W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z KASTOM KATARZYNA WITALIS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.    Regulamin może zmienić się w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. O zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.